Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door HET IS ER AL aangeboden workshops, cursussen, privélessen, consulten of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als workshops.
 2. a. Het doorgang vinden van de aangekondigde workshop is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per workshop altijd naar inzicht en beoordeling van HET IS ER AL. Wanneer de workshop geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk twee dagen voor de geplande aanvangsdatum van de workshop bericht.
  b. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
  c. Indien het de aanschaf van een online ticket betreft zullen we voor het uitvoeren van de terugbetaling vragen om het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van die rekening. Indien er binnen 30 dagen geen reactie door ons ontvangen is vervalt het recht op terugbetaling.
 3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats:
  a. Of door middel van de aanschaf van een ticket in de webwinkel [https://hetiseral.nl/shop] van HET IS ER AL.
  b. Of door middel van het versturen van een email aan HET IS ER AL waarin de deelnemer zich aanmeldt.
  c. De aanmelding is pas definitief na bevestiging door HET IS ER AL en na betaling van het deelnamegeld. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan een ter aanmelding verstuurde email.
 4. a. Aanmeldingen voor door HET IS ER AL aangeboden workshops dienen voor de geplande aanvangsdatum van die workshops in bezit van HET IS ER AL te zijn.
  b. Schriftelijke wijzigingen van eerder gedane aanmeldingen voor workshops zijn tot uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de betreffende workshops kosteloos.
  c. Schriftelijke annuleringen van eerder gedane aanmeldingen voor workshops zijn tot uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de betreffende workshops na aftrek van €7,50 administratiekosten verder kosteloos.
 5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de workshop schriftelijk of via andere weg terugtrekt binnen twee weken voor aanvangsdatum van die workshop, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan HET IS ER AL het bedrag van €50,- wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 6. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor workshop schriftelijk of via andere weg terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die workshop, dan zal de deelnemer aan HET IS ER AL het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van €50,- administratie- en annuleringskosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer deelname aan de workshop afbreekt nadat de workshop inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige deelnamegeld aan HET IS ER AL verschuldigd.
 7. De ingediende inschrijving verplicht de cursist steeds tot betaling van het gehele overeengekomen deelnamegeld. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 4, 5 en 6 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
 8. De deelnemer dient de verschuldigde deelnamegelden op tijd, overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden workshops op het aanmeldingsformulier voor die cursus bepaalde, aan HET IS ER AL te voldoen.
 9. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen HET IS ER AL en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door HET IS ER AL schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
 10. Indien HET IS ER AL door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de workshop heeft aangemeld.
 11. Toelating tot de workshop geschiedt in volgorde van aanmelding, maar HET IS ER AL is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de workshop-groepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 12. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de workshop vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij HET IS ER AL.
  Het cursusmateriaal van HET IS ER AL of van enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de workshops mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs- en eigendomsrecht berusten bij HET IS ER AL.
 13. HET IS ER AL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de workshops of consulten is vrijwillig. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar communicatie, daden en handelingen tijdens de workshops en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties en/of in de buitenlucht. De workshops of consulten zijn geen en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). HET IS ER AL kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 14. HET IS ER AL behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de workshops of consulten te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 15. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.